Γιατί χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα

by News 24/7 05/12/2023
'Why do we need the European Political Community?' Hedwig Giusto, Senior Research Fellow and Editor-in-Chief of the Progressive Post, writes in News 24/7 about the importance of the European Political Community and the difficulties the project might encounter in the future.